Ministria e Drejtësisë: Propozim-ligji për amnisti pritet të miratohet në seancën e ardhshme të Qeverisë/Ja cilët të burgosur do të përfitojnë

TË FUNDIT

-Ministria e Drejtësisë e përgatiti Propozim-ligjin për Amnisti, me të cilin bëhet i mundur lirimi dhe ulja e dënimit me burg për veprat penale të lehta. Pritet që të miratohet në seancën e ardhshme të Qeverisë, njoftuan sot nga Ministria e Drejtësisë.

Propozim-ligji u dorëzua edhe deri te koordinatorët e grupeve parlamentare në Kuvend, të cilët duhet t’i japin vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.

“Qëllimi është që të bëhet i mundur lehtësimi i punës në institucionet ndëshkimore-korrektuese, duke pasur parasysh situatën aty në periudhën e kaluar e që është alarmante, dhe kjo ishte e theksuar në raportet e shumta ndërkombëtare si dhe nga ana e Komitetit për Parandalimin e Torturës në kuadër të Këshillit të Evropës”, theksohet në kumtesë.

Me ligjin propozohet, personat të cilët janë dënuar me dënim burg deri në gjashtë muaj, tërësisht të lirohen nga vuajtra e dënimit. Të dënuarit, të cilët janë dënuar me dënim burg mbi gjashtë muaj, lirohen nga vuajtja e 30 për qind të dënimit total të shqiptuar me aktgjykim të formës së prerë.

Amnistimi nuk vlen për personat të cilët janë të dënuar me burgim të përjetshëm, për vepër penale vrasje, për vepra penale kundër zgjedhjeve dhe votimit, kundër lirisë gjinore dhe moralit gjinor, kundër shtetit, kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, për vepra penale “Keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimeve” nga neni 353, “Punë të papërgjegjshme në shërbim” nga neni 353-c, të gjithë nga Kodi Penal, për krime kundër rendit publik nga nenet 394 deri në 394-d të Kodit Penal, si dhe për krimet e kryera gjatë ushtrimit të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Amnistia nuk ka të bëjë me veprat penale “Grabitje” nga neni 237 paragrafi 5 dhe “Vjedhja grabitqare” nga neni 238 paragrafi 5 i Kodit Penal, për veprat penale “Mashtrim në dëm të fondeve të Bashkimit Evropian” nga neni 249-a”, “Pastrimi i parave dhe të ardhurave të tjera nga vepra penale” nga neni 273, “Keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar” nga neni 353, “Të punuarit e pandërgjegjshëm në shërbim” nga neni 353-v, “Marrja e ryshfetit” nga neni 357,  “Dhënia e ryshfetit”  nga neni 358, “Dhënia e shpërblimit për ndikim të kundërligjshëm” nga neni 358-a dhe për “Marrja e shpërblimit për ndikim të kundërligjshëm” nga neni 359, të gjitha nga Kodi Penal.

“Amnistia nuk vlen për personat që i kanë kryer veprat që i nënshtrohen amnistisë pas datës 1 shtator 2023. Amnistia nuk vlen për personat të cilët në kohën e kryerjes së veprave janë zgjedhur dhe emëruar persona në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Amnistia nuk vlen për personat e dënuar ligjërisht për të cilët, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, është lëshuar urdhërarrest për shkak se janë të pakapshëm për organet e ndjekjes penale”, qëndron në kumtesën e Ministrisë së Drejtësisë.

Nga MD shtojnë se presin mbështetje nga të gjithë deputetët për këtë zgjidhje ligjore.