Shoferë, kujdes nga rrugët e lagështa, mbajini me vete pajisjet dimërore!

TË FUNDIT

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa.

Sipas informacionit të NP Rrugët e Maqedonisë, komunikacioni në aksin rrugor A3 Koçan – Makedonska Kamenicë, në seksionin nga Istibanja deri në pendën Kalimanc, është ndërprerë plotësisht për shkak të rrëshqitjeve të dheut.

Për automjetet e lehta komunikacioni po rikahëzohet përmes aksit rrugor rajonal Р2345 Koçan – Vinicë – Biglla – Dellçevë.

Automjetet e mallrave dhe autobusët po rikahëzohen përmes aksit rrugor rajonal Р1304 Koçan – Vinicë-Berovë-Dellçevë.

Nga data 15.11.2020 filloi detyrimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit. Ky detyrim do të zgjasë deri më 15 mars 2021.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektimin e sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Rruga P2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut kombëtar Galiçica nga 15.11.2020 deri më 01.04.2021 është e mbyllur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve.

NN Viktoria Invest njofton se më 30.10.2020, filloi me punët ndërtimore në rrugën A2 Kërçovë – Ohër, më saktësisht në seksionin midis fshatit. Klimeshtan – f. Mesheishtë, ku ka regjim të ndryshuar të përkohshëm të komunikacionit. Në vendin e punimeve janë vendosur sinjalet e duhura të komunikacionit. Ky regjim i ndryshuar i komunikacionit do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve ndërtimore.

NN Ilinden – Strugë njofton se nga 30.10.2020. në rrugën A2 Kërçovë – Ohër, në seksionin Presekë – Pesoçan, afër fshatit Vërbjan, filloi me realizimin e punëve ndërtimore në rrugë (asfaltim), ku ka ndryshim të regjimit të përkohshëm të komunikacionit. Në vendin e punimeve janë vendosur sinjalet e duhura të komunikacionit.

Nga 28.09.2020 SHN Granit filloi me rehabilitimin e rrugës rajonale R1303, seksioni Kërçovë – Makedonski Brod, në gjatësi të përgjithshme prej 26 km. Afati i fundit për përfundimin e objektit është 31.07.2021. Do të punohet seksion pas seksioni në gjatësi prej 1 km. Komunikacioni gjatë punimeve do të zhvillohet në një korsi dhe do të rregullohet me lëshimin e automjeteve për kalim duke i koordinuar me flamuj.

Më 21.09.2020 filloi kryerja e aktiviteteve ndërtimore për rehabilitimin e rrugës shtetërore P1202 (P409), pjesa Hanet e Mavrovës – Zhirovnicë, gjegjësisht nga Hanet e Mavrovës deri në f. Tërnicë, për çka do të bëhet ndryshim i regjimit të komunikacionit.

Viadukt Trejd njofton se më datë 16.09.2020, ka filluar zbatimi i aktiviteteve ndërtimore gjatë sanimit të rrëshqitjes së dheut në rrugën rajonale P1202, aksi Zhirovnicë – Ura e Boshkut (f.Skudrinje), ku një korsi komunikacioni është mbyllur, rregullimi i komunikacionit do të zhvillohet me sinjalizim komunikacioni (semaforë). Në periudhën nga ora 10:00 deri në orën 14:00, do të bëhet mbyllje e plotë e komunikacionit.

Nga data 21.08.2020, SHN Granit SHA Shkup do të kryejë rehabilitim dhe rikonstruim të rrugës rajonale P1205, aksi rrugor Krupishtë-Probishtip. Për shkak të kësaj do të bëhet ndryshimi i regjimit të komunikacionit,  nga hyrja me rrugën rajonale P2230, deri në hyrje të Probishtipit. Përkatësisht komunikacioni do të rikahëzohet  nga ura në Kisellicë deri në hyrje të f. Zlletovë, përmes f. Ratavicë deri në Probishtip dhe anasjelltas. Nga vlera e veçantë është këtë  rikahëzim  ta respektojnë  shoferët e automjeteve të rënda  transportuese të cilët transitojnë  nëpër këtë rrugë.  Leja është me vlerë prej gjashtë muajve, përkatësisht deri në kompletimin e punëve.

Për shkak të kryerjes së punimeve ndërtimore për sanim nga 28.07.2020 në aksin rrugor Negotinë – Llakavicë ka ndalesë për lëvizjen e automjeteve të rënda transportuese masa e përgjithshme e së cilave tejkalon 3,5 tonë. Rekomandohet respektimi i sinjalizimit rrugor për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion në këtë aks rrugor.

SHN Granit SHA Shkup – Njofton se në përputhje me miratimin e lëshuar për regjim të përkohshëm të komunikacionit gjatë rikonstruimit dhe rehabilitimit të rrugës shtetërore A2, aksi rrugor Kriva Pallankë – VK Deve Bair në periudhë prej 11.05.2020 deri më 02.2022. me projektin themelor për ndërtim parashikohet gërvishtja dhe asfaltimi i rrugës ekzistuese si dhe zgjerimi, përkatësisht ndërtimi i një korsie të tretë në rrugën ekzistuese. Nga 08.10.2020 do të intensifikohet puna në këtë aks rrugor, prandaj apelojmë për kujdes të shtuar, rregullim të shpejtësisë dhe respektim të sinjaleve të komunikacionit.

Gjatë orarit të punës rregullimi kryhet me punëtorët, ndërsa pas përfundimit të orëve të punës, rregullimi bëhet me sinjalizim drite – semaforë (nga Kriva Pallanka deri në vendkalimin Deve Bair).

Viadukt Trejd njofton se më 25.05.2020 filloi të kryejë aktivitete ndërtimore gjatë rindërtimit të një pjese të Rrugës shtetërore A2 – shtegu nga BS Viena Petroll/Kumanovë pranë fshatit Stracin, 16 km i gjashtë, për të cilin do të ndryshojë regjimi i komunikacionit, në periudhë prej gjashtë deri në nëntë muaj.

Viktoria Invest SHPK Elbasan – Filiali Shkup kryen punime ndërtimore në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në seksionin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit të shënuar në mënyrë të duhur me shenja të trafikut. Ndryshimi filloi më 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve, për shkak të të cilave është përcaktuar nevoja për ndryshim.

Shtrabag AG njofton se po kryen veprimtari ndërtimi në rrugën eksprese A4 pjesa Shtip – Radovish. Drejtuesve të mjeteve u këshillohet që të afrohen me kujdes në këtë pjesë dhe t’i respektojnë sinjalet e vendosura të komunikacionit.

Ilinden – Strugë njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, ndërtimi i rrugës për zonën ZZHTI Strugë në rrugën rajonale A2 s. Podmolje – Strugë ka regjim të përkohshëm komunikacioni. Në këtë vend janë vendosur sinjalet përkatëse të komunikacionit.

error: Content is protected !!