PUNA ILEGALE PROBLEM KRYESOR, TRANSPARENCA E PËRMIRËSUAR NË SHPENZIMIN E PARAVE SHTETËRORE

0

https://youtu.be/VbJMIi8z_EQ

Ekonomia e Maqedonisë ka arritur progres, është një nga konstatimet në raportin e KE. Edhe krahas krizës politike në plan ekonomik, është vërejtur progres i dukshëm, posaçërisht në transparencën e shpenzimit të parave shtetërore. Si një nga dobësitë kyçe në raport, notohet biznes klima e cila ende nuk është në nivel të kënaqshëm, ndërsa ajo që më së tepërmi e brengos Komisionin Evropian është shkalla e lartë e ekonomisë gri. Edhe përkundër përpjekjeve të pushtetit për rritjen e konsolidimit fiskal, në raportin për vendin, thuhet se politika është e orientuar drejt masave konkrete me mangësi të planit të përhershëm i cili do të jepte rezultate.

“Ekonomia ka pasur përparim dhe deri diku është e përgatitur që të ballafaqohet me presionet e konkurrencës dhe me fuqitë tregtare në kornizat e BE-së. Përparim ka pasur edhe në diversifikimin e eksportit dhe në prodhimin me vlerë të shtuar në sektorin e prodhimtarisë. Ekonomia ende po vuan nga dobësitë në planet mësimore, nga shkalla e ulët e inovacioneve dhe nga  lëshimet serioze në investimet, posaçërisht në infrastrukturën publike”, Raporti i Komisionit Evropian.

Komisioni Evropian ka vërejtur edhe përkeqësim drastik të mjedisit makroekonomik në pjesën e parë të vitit 2017, ndërsa rezultat i kësaj është  kriza që zgjati disa vite në Maqedoni. Kjo ka ndikuar në planin investues si tek kompanitë e vendit ashtu edhe te kompanitë e huaja.

“Disa vjet me radhë në raportin e Komisionit Evropian për vendin tonë, thuhet se Maqedonia ka nivel të mirë të përgatitjes në zhvillimin e ekonomisë tregtare. Edhe pse nga viti në vit përforcohet stabiliteti makroekonomik, segmentet negative ende janë në sipërfaqe, siç  janë, papunësia e të rinjve, konkurrenca e ulët te kompanitë vendore, menaxhimi me financat publike dhe gjendja me borxhin publik.”

Për reforma më të shpejta dhe më efikase dhe përmirësim të ekonomisë, KE rekomandon që vendi të angazhohet për betejë të fuqishme në luftën kundër korrupsionit, gjyqësorit të pavarur, por edhe për efikasitet të administratës publike. Nëse së shpejti zgjidhen këto segmente, përfitim do të ketë e gjithë Evropa në përgjithësi, e jo vetëm qytetarët e Maqedonisë.

Përgatiti: Ile Petrevski