Младински форум: Малцинствата недоволно застапени во медиумите

Интернет страниците се типичен пример како се прикриваат проблемите на малцинствата, додека политичките теми доминираат во нив. Во новинарските прилози нема теми кои се однесуваат за секојдневниот живот на малцинствата. Во Македонија, преовладуваат темите за албанската заедница, но и темите за бегалците.

Според нив, младинските асоцијации во земјава се дефинирани како политички и државни претставници, а не како малцинство.

Проектот „Претставување на малцинствата во новите медиуми во Централна и Источна Европа“ е подржан од програмата „Европа за граѓаните“ и Централно Европска иницијатива. Учествуваат 50 млади лица, од 14 земји од Источна и Централна Европа, а нивната цел е светот да го слушне нивниот глас.

Мирадие Хасани