10 МИНУТИ – Проф. д-р Борче Треновски: Речиси половина буџет општините трошат на плати