Bizneset japin rekomandimet për politikat fiskale

Zyra e Komunitetit të Biznesit në kuadër të Kuvendit të Republikës së Kosovës ka organizuar si të një tryezë me temë “Rekomandimet e Komunitetit të Biznesit për politikat fiskale”për të diskutuarkornizën e re ligjore.
Panelistë në këtë tryezë do të jenë përfaqësues të Grupeve Parlamentare, të Qeverisë, të donatorëve, përfaqësues te komunitetit të biznesit dhe përfaqësues të mediave.
Gjatë tryezës do të prezantohen rekomandimet për Qeverinë, Grupet parlamentare dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës për 3 Projektligje, përfshirë këtu Projektligji për TVSH, Projektligji për TAK dhe TAP.